IV. CANVI DE MENTALITAT

Totes les experiències històriques demostren que el nostre món no pot canviar sense un canvi previ de mentalitat de l’individu i de l’opinió pública. Aquesta realitat s’ha posat ja de manifest en qüestions com ara la guerra i la pau, l’economia i l’ecologia, realitats en les quals s’han operat canvis fonamentals durant les últimes dècades. S’imposa un canvi semblant en relació amb l’ètica! Tot individu no només posseeix una dignitat inviolable i uns drets inalienables; també ha d’assumir una responsabilitat intransferible en relació amb tot el que fa o omet. Totes les nostres decisions i actuacions, igual que les nostres errades i fracassos, tenen les seves pròpies conseqüències. Mantenir viva aquesta responsabilitat, aprofundir-hi o transmetre-la a les generacions següents és un afer específic de les religions. Pretenem ser realistes i actuar amb lucidesa respecte els èxits aconseguits en el consens. Per això demanem que es tingui en compte el següent:
1. No és una tasca fàcil aconseguir un consens universal en moltes qüestions ètiques concretes que es troben avui en discussió (des de la bioètica i l’ètica sexual, passant per l’ètica dels mitjans de comunicació i de la ciència, fins a l’ètica de l’economia i de l’estat). No obstant això, partint de l’esperit dels principis comuns exposats aquí, és possible trobar solucions objectives a moltes d’aquestes qüestions ara en litigi.
2. En molts sectors de la vida es percep ja el despertar d’una nova consciència de responsabilitat ètica. Ens felicitem que moltes professions, com els metges, científics, homes de negocis, periodistes i polítics, s’estiguin dotant de codis d’ètica moderns a força de directrius concretes relacionades amb qüestions candents de les seves professions respectives.
3. Volem animar les diverses comunitats religioses a formular la seva ètica més específica: allò que cadascuna, partint de la seva tradició en la fe, ha de dir, per exemple, sobre el sentit de la vida i de la mort, la manera d’afrontar el problema del dolor, el perdó de les culpes, el lliurament desinteressat i la necessitat de la renúncia, la compassió i l’alegria. Amb això s’aprofundirà, s’explicitarà i es concretarà l’ethos mundial, que ja es va fent perceptible. Per concloure, apel·lem a tots els habitants d’aquest planeta: la nostra Terra no pot canviar a millor sense que abans canviï la mentalitat de l’individu. Advoquem per un canvi de consciència individual i col·lectiu, per un despertar de les nostres forces espirituals mitjançant la reflexió, la meditació, l’oració i el pensament positiu, per una conversió del cor. Junts podem moure muntanyes! Sense riscos i sense sacrificis no serà possible un canvi fonamental de la nostra situació actual. Per això nosaltres ens comprometem a favor d’una ètica mundial comuna, d’una millor comprensió mútua i d’unes formes de vida socialment conciliadores, promotores de pau i amants de la natura.
Convidem tots els éssers humans, religiosos o no, a fer el mateix!