Recull intervencions

(SÍNTESIS DEL DIÀLEG EN ELS ÀMBITS DEL FORUM TEOLOGIA I ALLIBERAMENT DE LA CIUTAT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT)

A. Per què fem el què fem? : Motivacions de les accions alliberadores.

1. La Fe i l’ Esperança

En primer lloc la FE en els profetes (Jesús, Mahoma, altres…) i en el seu testimoni que:L’ ESPERANÇA (el Misteri de la creu, el misteri pasqual ens confirma en l’esperançà, en l’autèntica seguretat, ens invita a estar amb els altres i a donar vida…).

  • ens fa sortir de les pors
  • ens allibera
  • ens aporta auto-estima
  • ens rehabilita
  • ens recorda (amb el seguit de testimonis, en el patrimoni de vida i en la tradició de tants i tantes, amb les pregàries, celebracions, grups, …) que som humans, i que això vol dir patir amb els que pateixen
  • ens porta a l’acció, al compromís, ens implica
  • ens produeix un canvi interior

Construïm amb AMOR, el Regnat de Déu enmig nostre, ja que tenim confiança que és possible canviar la realitat i treballar per un món millor.

2. Motivacions ben personals

El fet de ser persones ens fa patir amb els que pateixen
Per retrobar-se en un mateix
Sentir-se persona, germà,responsable, solidari
Ens agrada, ens satisfà, ens hi trobem bé, ens enriqueix la diversitat, ens fa feliços: és una vocació, una crida…

3. Actituds i valors que reconeixem

La coherència
La paciència
La constància
La humilitat: el reconeixement de la pròpia realitat limitada i també afortunada
El servei als altres, en un sentit de tornar el que hem rebut.
La gratuïtat
La disposició a veure i valorar la raó de l’altre.
El ser crítics i autocrítics
La compassió i l’empatia
La llibertat de pensament i la tolerància contra tot “dogmatisme”.
La fidelitat a les pròpies arrels, al barri, a la classe treballadora, a la pròpia tradició familiar, cultural, religiosa, i a la comunitat. Fidelitat obert.

4. Factors relacionals

Tractar-nos com a germans/es que som (fills/es de Déu…), ja que som tots iguals, ciutadans/es, no estem sols, i membres de la comunitat.
Els pobres són els preferits per Déu.
Estar al costat de la gent que pateix ens humanitza, ens sana, ens allibera (enes evangelitza).
Deixar-se captivar per la senzillesa i alegria dels infants, dels altres…

5. Accions que oferim

Reforçar l’auto-estima, la força interior, la dignitat, i la reconciliació amb un/a mateix/a.
Humanitzar
Donar i reforçar l’esperança
Acollir
Escoltar
Acompanyar per desenvolupar les seves capacitats i la seva interioritat
Compartir la càrrega la fa més lleugera
Una petita acció, la que cadascú pot fer, impacta en la vida de l’altra.

6. Dimensions socials

Anar treballant per una societat més igualitària, fraternal, més convivencial
Lluitar per la justícia i denunciar les injustícies socials
Procurar la relació entre tipus diferents de persones, cultures i religions…

7. Dimensions religioso-comunitàries

Som encomanats per la nostra comunitat religiosa a fer un servei, a tirar endavant una acció.
A la vegada així, intentem transformar la nostra comunitat religiosa perquè sigui més sensible, solidària, humana, participativa, implicada…Avancem així en una forma alternativa de fer comunitat.

B. Què ens aporta el què fem?: Aportacions de les experiències alliberadores

1. Sentiments personals

Ens fa sentir germans, iguals…

2. Comunicació

Ens fem amics
Ens trobem amb un grau de comunicació força alt. Quan es toca a fons en la vida de les persones, hi ha ganes d’expressar-se, de comunicar i això ens fa sentir humans, propers…
Expressar el que es viu, es sent, desfogar-se, escoltar-se..
Ens alliberem de les pors, de les timideses comunicatives
Aprenem els uns dels altres
La relació, la connexió i la torbada humanes són de per sí alliberadores i reintegradores, pel que tenen de reconeixement i de construcció de la pròpia identitat.

3. reivindicació i solidaritat

No hi ha reivindicació sense solidaritat (acció social pels més necessitats), i no hi ha solidaritat sense reivindicació.
Anem avançant en l’acolliment, acompanyament, responsabilització, en l’anàlisi de les causes, i en la denúncia en els projectes socials d’ ajuda econòmica , de Banc d’aliments, d’ajudes fraternes…

4. Transformació del Barri

S’encomana la solidaritat en els comerços, entitats,m veïnat, famílies , que van reaccionant solidàriament i així s’humanitza el barri.
Incrementar la riquesa cultural i religiosa.

5. Anàlisi de la societat

Mirar-se i analitzar la societat des del que passa en els que estan a baix de l’escala social, els que pateixen les injustícies, és com podem comprendre millor el que passa realment en la nostra societat, les seves contradiccions…

6. Voler de Déu (Regnat de Déu)

Sentir que participes en la construcció del desig de Déu envers la humanitat (Regne de Déu).
Construir la germanor, la comunicació de béns, i exercitar la fraternitat.
Els mes necessitats ens (evangelitzen), ens comuniquen, ens somriuen i són font d’alliberament.

C. Reptes del present i pel futur.

1. Fomentar la trobada intercultural i interreligiosa

Promoure el coneixement mutu, trencant esquemes i ignoràncies
Recuperar el paper de la religió alliberadora en la convivència, la cohesió, i les referències humanes i socials.
Crear ponts de relació, i de respecte a la diversitat
Donar elements de reflexió per tal que l’esquerra afronti l’assignatura pendent de descobrir i valorar positivament la dimensió religiosa (com alliberament) de les persones i dels pobles. Cal avançar en el reconeixement de les espiritualitats alliberadores com forces motores i sanadores per les persones i per la política. Així podrem construir un autèntic estat laic

2. Crear espais de diàleg

Procurar que els veïns tinguin espais per actuar, per comunicar-se, per trobar-se, dialogar, per conviure, desfogar-se del que els passa, i veure i valorar la raó de l’altre.
Descentrar-se envers els altres.
Avançar en la integració, la rehabilitació, el sentir-se ciutadans/es, tots i totes.
3. Promoure la reciprocitat

Es tracta de treballar el donar i rebre en les relacions humanes, per superar superioritats i inferioritats, i les diferències entre ajudadors i ajudats. Tots som ajudadors i ajudats i tots aprenem de tots.
Procurar que en tota acció amb les persones necessitades, ells tinguin protagonisme, se’ls dignifiqui, i puguin aportar quelcom.

4. Sensibilitzar

El barri i interpel·lar la societat de les injustícies que veiem, experimentem…
La comunitat religiosa perquè s’impliqui més socialment.

5. Equilibrar acció i reflexió

Tenir cura de l’equilibri necessari entre la implicació social per superar la passivitat i la reflexió i l’anàlisi del que fem de les causes del que passa, i de les correccions necessàries d les nostres accions.

6. Fer pedagogia

Obrir ments, trencar esquemes fets, a vegades dogmàtics, clixés, etiquetatges…,m que encara conviuen en determinades maneres de viure i veure la religiositat, per tal que vagi esdevenint alliberadora i no repressora.
Procurar que la religió no esdevingui cooperadora de les manipulacions de les capes dominants.
Formar-se en el coneixement de les propis patrimonis religiosos i socials ( dels llibres sagrats on s’expressa la voluntat de Déu posant-los a l’abast de tothom, en la teologia, en l’anàlisi social…)

7. Procurar la implicació en els moviments socials

Augmentar el grau i el nombre de participació en els moviments socials, veïnals, polítics, etc. de persones que viuen espiritualitats profundament alliberadores.

8. Transmetre els valors que vivim:

Als nostres fills/es, i nets/es.
A tothom de els nostres comunitats religioses
A les entitats dels nostres barris
Una cultura de la diversitat, del diàleg, de la pau, alliberadora…

9. Denunciar:

El racisme, la xenofòbia
El feixisme
Els sectarismes
Els fonamentalismes i integrismes
Les injustícies
Les manipulacions dels poderosos.

10.Ser creadors d’utopia

De nous horitzons
De nous llenguatges
Ser innovadors i creatius
De nous tipus d’accions
De noves metodologies i estratègies
De noves formes organitzatives
D’anticipar el futur amb experiències presents (d’economia social, sostenible, comerç just, de cooperativisme, de banques i assegurances ètiques…)